Općenito image
Materijalnom oporabom nusprodukata u pročišćavanju otpadnih voda (pročišćena voda i mulj) na kvalitetan način se rješava problematika konačnog zbrinjavanja pročišćene vode i muljeva s UPOV-a u Hrvatskoj, a nisu zanemarivi ni ekonomski doprinosi. Ovim istraživanjem povećat će se stupanj održivosti gospodarenja otpadnim vodama i muljem, kao posebnom kategorijom otpada, u Hrvatskoj.

Projektom BRAVOBRICK će se ispitati mogućnost i opravdanost napredne elektrokemijske tehnologije pročišćavanja zauljenih otpadnih voda do kakvoće koja će omogućiti njihovu učinkovitu primjenu kao tehnološke vode u proizvodnji opeka, uz minimiziranje operativnih troškova pročišćavanja. Očekuje se da će novi opekarski proizvodi s integriranom pročišćenom zauljenom vodom biti jednakih fizikalnih, mehaničkih i ekoloških karakteristika kao i konvencionalni opekarski proizvodi.

Projektom BRAVOBRICK će se ispitati i optimalni uvjeti termičke obrade muljeva (konvencionalno sušenje, mikrovalovi) s ciljem dobivanja osušenog mulja što povoljnijih karakteristika za ugradnju u opeku, uz minimiziranje troškova poslovanja postrojenja za sušenje. Uz dobivanje mulja/pepela povoljnih karakteristika, bit će omogućena ugradnja značajnih količina mulja/pepela kao zamjene za glinu i/ili pijesak u proizvodnji opeke. Očekuje se da će novi opekarski proizvodi s ugrađenim muljem/pepelom biti jednakih fizikalnih, mehaničkih i ekoloških karakteristika kao i konvencionalni opekarski proizvodi.

Na osnovi provedenog eksperimentalnog istraživanja i detaljne statističke obrade dobivenih rezultata, dat će se prijedlozi za optimizaciju procesa obrade mulja (temperatura sušenja i spaljivanja, snaga pri mikrovalnom sušenju i trajanje procesa, mogućnost direktne primjene termički neobrađenog mulja i sl.) u odnosu na karakteristike mulja, odnosno pepela koji se dalje koriste u proizvodnji opeka. Komercijalizacija korištenja mulja u proizvodnji opeke smanjila bi potrebu za iskapanjem gline i pijeska potrebnih za izradu konvencionalnih opeka.

Projekt BRAVOBRICK se provodi u trajanju od 4 godine (12/2019 do 02/2024).