OČEKIVANI DOPRINOS ISTRAŽIVANJA

Materijalnom oporabom nusprodukata u pročišćavanju otpadnih voda (pročišćena voda i mulj) na kvalitetan način se rješava problematika konačnog zbrinjavanja pročišćene vode i muljeva s UPOV-a u Hrvatskoj, a nisu zanemarivi ni ekonomski doprinosi. Ovim istraživanjem povećao bi se stupanj održivosti gospodarenja otpadnim vodama i muljem, kao posebnom kategorijom otpada, u Hrvatskoj.

Razvit će se nova napredna elektrokemijska tehnologija pročišćavanja zauljenih otpadnih voda do kakvoće koja će omogućiti njihovu učinkovitu primjenu kao tehnološke vode u proizvodnji opeka, uz minimiziranje operativnih troškova pročišćavanja. Novi opekarski proizvodi s integriranom pročišćenom zauljenom vodom biti će jednakih fizikalnih, mehaničkih i ekoloških karakteristika kao i konvencionalni opekarski proizvodi.

Ispitat će se optimalni uvjeti termičke obrade muljeva (konvencionalno sušenje, mikrovalovi) s ciljem dobivanja osušenog mulja što povoljnijih karakteristika za ugradnju u opeku, uz minimiziranje troškova poslovanja postrojenja za sušenje. Uz dobivanje mulja/pepela povoljnih karakteristika, bit će omogućena ugradnja značajnih količina mulja/pepela kao zamjene za glinu i/ili pijesak u proizvodnji opeke. Novi opekarski proizvodi bit će jednakih fizikalnih, mehaničkih i ekoloških karakteristika kao i konvencionalni opekarski proizvodi.

Na osnovi provedenog eksperimentalnog istraživanja i detaljne statističke obrade dobivenih rezultata, dat će se prijedlozi za optimizaciju procesa obrade mulja (temperatura sušenja i spaljivanja, snaga pri mikrovalnom sušenju i trajanje procesa, mogućnost direktne primjene termički neobrađenog mulja i sl.) u odnosu na karakteristike mulja, odnosno pepela koji se dalje koriste u proizvodnji opeka.

Opeka izrađena uz integraciju pročišćene zauljene vode s većom koncentracijom kisika i mulja s UPOV-a će biti poroznija od opeke izrađene na konvencionalan način, zbog čega će imati manju toplinsku provodljivost. Osim toga, kako mulj s UPOV-a u svom sastavu sadrži određeni udio organske tvari, bit će potrebna manja količina energije za proizvodnju (pečenje) opeke. Kao rezultat toga, ciglane koje bi proizvodile inovativnu opeku s ugrađenim muljem znatno bi smanjile svoj ugljični otisak te bi se postigle uštede energije. Teški metali prisutni u mulju ostat će inkapsulirani unutar opeke, te će biti spriječeno njihovo otpuštanje u okoliš.

Komercijalizacija korištenja mulja u proizvodnji opeke smanjila bi potrebu za iskapanjem gline i pijeska potrebnih za izradu konvencionalnih opeka.